IKALENDA: Unyaka, inyanga, amaxesha, ixesha

Unyaka, inyanga, amaxesha, ixesha

Xelela ixesha

IKALENDA

Unyaka we-1 inyanga ye-2 3 iveki ye-4 ngosuku lwe-5 ngeveki
Intsuku zosuku
I-6 ngeCawa 7 NgoMvulo 8 NgoLwesibini 9 ngoLwesithathu
10 ULwesine 11 ULwesihlanu 12 ngoMgqibelo
Iinyanga zonyaka
13 Januwari 14 Februwari 15 Matshi
16 Aprili 17 Meyi 18 Juni
19 Julayi 20 Agasti 21 Septemba
22 Oktobha 23 Novemba 24 December

25 Januwari 3, 2012; NgoJanuwari isithathu ishumi elinesibini elinesibini
Ukuzalwa kwe-26 I-27 iminyaka yokuqeshwa kwe-28

Unyaka


Iintsuku ze-30 ziSeptemba, uEpreli, ngoJuni noNovemba
Bonke abanye bane31,
Kodwa iFebruwari ine-28 kunye ne-29 kunyaka!

AMANQAKU

Spring,
Ehlobo,
Kwindla,
Busika,

INYANGA


1 January
2 February
3 Matshi
Epreli
5 May
6 June
7 Julayi
8 Agasti
9 Septemba
10 Oktobha
11 Novemba
12 Disemba

IXESHA

Unyaka: ii-365 iintsuku,
unyaka wokuxhuma: ii-366 iintsuku,
elishumi: iminyaka eyi-10,
Inkulungwane yeminyaka: iminyaka eyi-100,
Iwaka leminyaka: i-1000 iminyaka,

intsuku zosuku Mvulo Lwesibini Lwesithathu Lwesine Lwesihlanu Cawe
iinyanga endikulo nyaka NgoJanuwari NgoFebruwari ngoMatshi uEpreli NgoJuni ngoJulayi Agasti NgoSeptemba Oktobha NgoNovemba Disemba
amaxesha (eBrithani) entwasahlobo (ngoMatshi-Meyi) ehlobo (ngoJuni-Agasti) ekwindla (ngoSeptemba-Novemba) ebusika (ngoDisemba-Februwari)
iintsuku ezikhethekileyo Usuku lweKrisimesi (25 Disemba)
Usuku Lomnyaka Omtsha (1 Januwari)
lwakho lokuzalwa (ngosuku owazalwa ngalo)

UKUPHATHWA KWEXESHA NEMIGAQO

1 izolo 2 namhlanje 3 kusasa
4 kusasa 5 emva kwe-6 kusihlwa ebusuku 7
8 izolo nge-9 izolo ntambama
10 ngezolo ebusuku 11 ebusuku
12 namhlanje ekuseni 13 kule ntambama 14 kulobu busuku
15 namhlanje ebusuku 16 kusasa ekuseni
17 kusasa ntambama 18 kusasa kusihlwa
19 kusasa ebusuku
20 iveki eledlule 21 kule veki
22 iveki ezayo 23 kanye ngeveki
24 kabini ngeveki 25 kathathu ngeveki
26 imihla ngemihla

Maxesha

27 spring 28 ehlobo
29 ukuwa / ekwindla 30 ubusika

Amagama amakhulu
Iintsuku kunye neenyanga zinombhalo omkhulu.

NgoMvulo kungekudala ngoMsingana ngoJanuwari